Skip to content

Hongyi Xiao

Hongyi Xiao

Assistant Professor, Mechanical Engineering

Email: hongyix@umich.edu

Faculty Type

Tenured and Tenure-Track